Table of Contents

ראש התוכנית: ד"ר יאיר פורסטנברג

yair.furstenberg@mail.huji.ac.il 

מזכירת התוכנית:
גב' ציפי ביבלניק
בניין מדעי הרוח, חדר 4303
טלפון: 02-5880031
פקס: 02-5881890
דוא"ל: tsipib@savion.huji.ac.il

על אודות

התכנית במדעי היהדות היא תכנית רב-תחומית המיועדת למתעניינים בקורות עם ישראל ותרבותו מראשיתה ועד ימינו, והיא משמשת כחוג במסגרת המסלול הדו-חוגי לתואר ראשון במדעי הרוח.

הלימודים בתכנית מקנים היכרות רחבה עם מגוון נושאים ודיסציפלינות במדעי היהדות והם כוללים התמחות באחד מן התחומים במדעי היהדות.

מטרת התכנית היא להקנות לתלמידיה השכלה וידע רחבים בעולמה של התרבות היהודית, על שלל ענפיה ותקופותיה, וכן לצייד אותם במיומנות בסיסית בשיטות המחקר הנהוגות במדעי היהדות לתחומיהם. המבט הבין-תחומי הייחודי שיוצרת התכנית מאפשר הבנה מעמיקה ומרחיבת אופקים של תרבות ישראל כמכלול רב פנים, דינאמי ומתפתח.